People and Races

Myanmar is a union of 135 ethnic groups with their own languages and dialects. The major races are the Kachinthe Kayahthe Kayinthe Chin , the Monthe Bamarthe Rakhine, and the Shan. The name Myanmar embraces all the ethnic groups.

Composition of the Different Ethnic Groupsnationalites
under the 8 Major National Ethnic Races in Myanmar

(A) Kachin comprises 12 different ethnic groups.

(1) Kachin

(2) Tarone

(3) Dalaung

(4) Jinghpaw

(5) Guari

(6) Hkahku

(7) Duleng

(8) Maru (Lawgore)

(9) Rawang

(10) Lashi (La Chit)

(11) Atsi

(12) Lisu

(B) Kayah comprises 9 different ethnic groups.

(13) Kayah

(14) Zayein

(15) Ka-Yun (Padaung)

(16) Gheko

(17) Kebar

(18) Bre (Ka-Yaw)

(19) Manu Manaw

(20) Yin Talai

(21) Yin Baw

(C) Kayincomprises 11 different ethnic groups.

(22) Kayin

(23) Kayinpyu

(24) Pa-Le-Chi

(25) Mon Kayin (Sarpyu)

(26) Sgaw

(27) Ta-Lay-Pwa

(28) Paku

(29) Bwe

(30) Monnepwa

(31) Monpwa

(32) Shu (Pwo)

(D) Chin comprises 53 different ethnic groups.

(33) Chin

(34) Meithei (Kathe)

(35) Saline

(36) Ka-Lin-Kaw (Lushay)

(37) Khami

(38) Awa Khami

(39) Khawno

(40) Kaungso

(41) Kaung Saing Chin

(42) Kwelshin

(43) Kwangli (Sim)

(44) Gunte (Lyente)

(45) Gwete

(46) Ngorn

(47) Zizan

(48) Sentang

(49) Saing Zan

(50) Za-How

(51) Zotung

(52) Zo-Pe

(53) Zo

(54) Zahnyet (Zanniet)

(55) Tapong

(56) Tiddim (Hai-Dim)

(57) Tay-Zan

(58) Taishon

(59) Thado

(60) Torr

(61) Dim

(62) Dai (Yindu)

(63) Naga

(64) Tanghkul

(65) Malin

(66) Panun

(67) Magun

(68) Matu

(69) Miram (Mara)

(70) Mi-er

(71) Mgan

(72) Lushei (Lushay)

(73) Laymyo

(74) Lyente

(75) Lawhtu

(76) Lai

(77) Laizao

(78) Wakim (Mro)

(79) Haulngo

(80) Anu

(81) Anun

(82) Oo-Pu

(83) Lhinbu

(84) Asho (Plain)

(85) Rongtu

(E) Mon comprises 1 ethnic groups.

(95) Mon

(F) Bamar comprises 9 ethnic groups.

(86) Bamar

(87) Dawei

(88) Beik

(89) Yaw

(90) Yabein

(91) Kadu

(92) Ganan

(93) Salone

(94) Hpon

(G) Rakhine comprises 7 ethnic groups.

(96) Rakhine

(97) Kamein

(98) Kwe Myi

(99) Daingnet

(100) Maramagyi

(101) Mro

(102) Thet

(H) Shan comprises 33 ethnic groups.

(103) Shan

(104) Yun (Lao)

(105) Kwi

(106) Pyin

(107) Yao

(108) Danaw

(109) Pale

(110) Eng

(111) Son

(112) Khamu

(113) Kaw (Akha-E-Kaw)

(114) Kokant

(115) Khamti Shan

(116) Hkun

(117) Taungyo

(118) Danu

(119) Palaung

(120) Man Zi

(121) Yin Kya

(122) Yin Net

(123) Shan Gale

(124) Shan Gyi

(125) Lahu

(126) Intha

(127) Eik-swair

(128) Pa-O

(129) Tai-Loi

(130) Tai-Lem

(131) Tai-Lon

(132) Tai-Lay

(133) Maingtha

(134) Maw Shan 

(135) Wa