Japanese Meat Dishes

japanese-kobe-beef

Awabi Sakami (Sweet Cooked Abalone) Chicken and Egg Domburi Dango Jiru (Dumplings with Miso) Steamed Egg Pot Tempura Japanese Oden Tuna Tataki Yakitori Buta Zen Mai (Pork with Fern Shoots) Chicken Teriyaki Chicken Teriyaki Kabobs Ebi Kimizushi (Prawn Sushi with Egg Yolk) Nikujagai Tori No Kara-Age Deep-fried Chicken Nuggets Shabu-shabu Awabi Sakami (Sweet Cooked Abalone) … Read more Japanese Meat Dishes