Vietnamese Food Glossary

Cooking Ingredients in English & Vietnamese

AUTHOR: suu t?m

Cooking ingredients in English & Vietnamese = V?t li?u n?u an b?ng Anh-Vi?t ng?

Gia v?
A
_ Alum : phèn chua
_ Ammodium bicarbonate : b?t khai
_ Annatto or annatto seeds : h?t di?u màu
_ Allspice : h?t tiêu Jamaica ( h?t c?a m?t cây thu?c h? Sim )
_ Anchovy paste : m?m nêm
_ Artificical sweetener : du?ng hóa h?c , ch?t ng?t gi?
_ A clove of garlic : tép t?i
_ Ash : tro
B
_ Barm : men ( ru?u )
_ Backing powder : b?t n?i
_ Bean paste : tuong d?u
_ Bread crumps : bánh mì v?n
_ Borax : hàn the
_ Bay : cây nguy?t qu?
_ Bean sprout : giá
_ Bean curd sheete : tàu hu ki
_ Brown sugar : du?ng vàng
_ Beurre ( Fr ) / butter ( E ) : bo
_ Black pepper : tiêu den
_ Buld : c? ( hành , t?i … )
_ Barley sugar : k?o m?ch nha
_ Baking powder : b?t n?i
_ Baking soda : b?t soda
_ Bay Leaves : lá thom
_ Black moss : tóc tiên
C
_ Cinammon : qu?
_ Clove : dinh huong
_ Cheese / fromage ( Fr ) : phô mai , phó mát
_Chilli ( US ) / Chilli sauce ( EN ) : tuong ?t
_ Chilli powder : ?t b?t
_ Chilli oil : d?u ?t
_ Chilli paste : ?t sa_t?
_ Cayenne : ?t b?t nguyên ch?t
_ Cream : kem
_ Curry powder : b?t cà ri
_ Cummin : thì là Ai Câp
_ Coriander / Cilantro : ngò
_ Coriander seeds : h?t ngò
_ Chives : h?
_ Caramel : nu?c du?ng th?ng vàng
_ Cardamom : b?t d?u kh?u
_ Cooking cream : kem n?u
_ Cornstars thickener / Cornflour thickener : b?t b?p
_ Coconut milk / coconut cream : nu?c c?t d?a
_ Coconut juice : nu?c d?a
_ Coconut meat : com d?a
_ Candied coconut : m?t d?a
_ Coarse salt : mu?i h?t
_ Chopped lemon goass : x? bam
_ Citronella : x? tr?ng
_ Chinese parky : ngò tàu
_ Cashew : h?t di?u an
_ Cashew apple : cu?ng di?u
_ Cinamon bark : v? cây qu?
_ Cummin : ti ?u h ?i
_ Chan pei : tr?n bì / v? quýt khô
_ Colouring : ph?m màu an
D
_ Dates : chà là
_ Dried orange peel : v? cam
_ Dried mandarin peel / tangerine peel : v ? quýt
_ Dried lime peel : v ? chanh
_ Dried Lily Flower : kim châm
_ Dried Sea Weed : th? tai / ph? tai
_ Dills : Thì là hay thìa là
E
_ Eggplant : cà tím
_ Elsholtzia : rau kinh gi?i
_ Extract pandan flavour : d?u lá d?a
F
_ Flour : b?t
_ Floating enhydra : rau ôm
_ Fish sauce : nu?c m?m
_ Fenugreek : c? cà _ri ( lo?i c? này có mùi thom dùng d? ch? cari )
_ Five_ spice seasoning : ngu v? huong
_ Fennel seeds : ti?u h?i
_ Fresh milk : s?a tuoi
_ Ferment cold cooked rice : m? red cabbage : c?i tía
==> head cabbage : b?p c?i
==> chinese cabbage : c?i thìa , c?i th?o
==> field cabbage : c?i b?
_ Capsicum : trái ?t
_ Carambola : trái kh?
_ Carrot : cà r?t
_ Cassava : cây s?n
_ Catawissa : hành ta
_ Cauliflower : bông c?i
_ Celery : rau c?n tây
_ Centella : rau má
_ Chayote : su su
_ Colza : c?i d?u
_ Coriander : rau mùi
_ Corn : b?p
_ Cucumber : dua leo
_ Cresson ( Fr ) / watercress : salad soong
_ Courgette / zucchini ( US ) : bí dao xanh
_ Curly endive : xà lách dúm
_ Chestnut : h?t d?
_ Cassava root: Khoai mì
E
_ Edible yam : khoai t?
_ Eggplant : cà tím
_ Endive : rau di?p quan
_ Elshotzia : rau kinh gi?i
G
_ Gherkin : dua chu?t xanh nh? d? ngâm gi?m
_ Gracilaria : rau câu
_ Green bean : d?u xanh
_ Green onion : hành lá
_ Gatangal : ri?ng
_ Green asparagus : mang tây
_ Gai Lan: c?i làn
_ Gai choy / mustard greens: c?i d?ng (dùng d? mu?i dua)
H
_ Heleocharis : c? nang , mã th?y
J
_ Jackfruit : trái mít
K
_ Kohlrabi : su hào
_ Knotgrass : rau ram
M
_ Mint leaves : rau thom , húng l?i
_ Mushroom : n?m
_ Mustard : c?i cay
_ Maize / corn ( US ) : b?p
_ Malabar spinach : rau m?ng toi
_ Mung bean: d?u xanh
N
_ Neptunia : rau nhút
L
_ Laminaria : rau b?
_ Leek : c? ki?u
_ Letture : rau di?p
===> ice berg lettuce : xà lách búp
===> cos / romaine ( US ) : cây xà lách
_ Lady’s finger / okra : d?u b?p
_ Lotus root: ngó sen
O
_ Onion : hành c? , hành tây
_ Oppositifolius yam : khoai mì
_ Orache : rau lê
_ Oriental canna : dong ri?ng
P
_ Parsley : rau c?n
_ Pea : d?u Hòa Lan
_ Potato : khoai tây
_ Pumpkin : bí d? , bí r?
_ Pumpkin buds: rau bí
_ Polygonum : rau ram
_ Perilla leaf: lá tía tô
R
_ Radish : c? c?i d?
_ Rice paddy leaf / herb: Ngò om
_ Red bean: d?u d?
S
_ Salad : rau xà-lách
_ Sargasso : rau mo
_ Shallot : cây hành huong , c? h?
_ Soy bean : d?u nành
_ Spinach : rau bi-na , rau d?n
_ Sprouted soya : giá d?u tuong
_ Spuash : q?a bí
_ String beans : d?u dua
_ Sugar beet : c? c?i du?ng
_ Sweet potato / spud : khoai lang
_ Sweet potato buds : rau lang
_ Spinach : rau bó xôi
_ Sugar-cane: mía
_ See qua / loofah : mu?p
_ Sui choy : Lo?i c?i dùng d? làm Kim Chi (B?n l?n)
_ Seaweed: rong bi?n
T
_ Taro / coco-yam : khoai s? , khoai môn
_ Tomato : cà chua
_ Turnip : c? c?i
W
_ Watercress : c?i soong
_ Water dropwort : rau c?n nu?c
_ Water moring glory : rau mu?ng
_ Water taro : khoai nu?c
_ Welsh onion : hành ta
_ White radish : c? c?i tr?ng
_ Winged yam : khoai v?c
_ Winter melon / Wax gourd : bí dao
_ Water chestnut : c? nang
_ Wild betel leave : lá l?t
Y
_ Yam : khoai
Trái cây
A
_ Apple : táo , bom
_ Apricot : trái mo
_ Avocado : trái bo
_ Amarelle : 1 lo?i trái an ( so-ri ) r?t chua
_ Ananas : d?a
B
_ Banana : chu?i
_ Black plum : táo den
_ Blueberry : trái vi?t qu?t
_ Bearberry : tên m?t lo?i trái cây màu d?( so-ri )
_ Bergamot : cam chanh
_ Biffin : táo d? (d? n?u an )
C
_ Cantaloupe : m?t lo?i dua vàng c?a tây ban Nha
_ Caschew : h?t di?u
_ Cashew nut : dào l?n h?t
_ Cherry : trái anh dào
_ Chestnut : h?t d?
_ Citrus fruit : cam , qúyt
_ Coconut : d?a
_ Cranberry : trái nam vi?t qu?t
_ Cumquat : trái qu?t , trái t?c
_ Custard apple : mãng c?u
D
_ Date : chà là
_ Durian : trái s?u riêng
G
_ Grape : nho
_ Grape fruit / grape pomelo : bu?i
_ Green apricot : trái mo xanh
_ Guava : ?i
H
_ Honeydew melon : dua xanh
K
_ King orange/ jimbo orange : cam sành
_ Kumquat : trái t?c , quýt
L
_ Lemon : chanh v? vàng
_ Lime : chanh v? xanh
_ Lichee : trái v?i
_ Longan : trái nhãn
M
_ Mandarin / tangerine : quýt
_ Mango : xoài
_ Mangosteen : mang c?t
_ Melon : dua tây
_ Muskmelon : dua tây thom
O
_ Olive : trái o-liu
_ Orange : cam
P
_ Papaw / papaya : du d?
_ Peach : dào
_ Pear : lê
_ Persimmon : trái h?ng
_ Pineapple : thom , d?a
_ Plum : m?n
_ Pomegranate: l?u
_ Plantain : chu?i sáp
– Patèque : dua h?u
R
_ Rambutan : chôm chôm
_ Raspberry : qu? mâm xôi , dâu r?ng
S
_ Sapodilla : h?ng xiêm , xabôchê
_ Sour apples : táo chua (vì còn xanh )
_ Strawberry : dâu
_ Strawberry papaya : du d? tía
_ Sugarcane : mía
_ Sweet orange : cam du?ng
_ Star fruit : kh?
T
_ Tamarind : me
_ Tangerine : quýt
_ Thin-skinned orange : cam gi?y
_ Tomato : cà chua
Thu? h?i s?n
A
_ Abalone (US ) : bào ngu
_ Anabas : cá rô
_ Asian catfish : cá tra
_ Ablen : cá v?y b?c ( h? cá chép )
_ Acaleph : s?a
_ Albacore : cá ng?
_ Apron : y?m cua
_ Ark shell : sò lông
B
_ Bango : cá mang
_ Butterfish : cá chim
_ Barbel : cá râu ( h? cá chép ? Châu Âu )
_ Beaver : con h?i ly
_ Bivalve : sò , h?n , nghêu ( lo?i 2 v? úp vào nhau )
_ Bloodworm : con lang quang d?
_ Blubber : m? cá voi
_ Bonito : cá ng?
_ Blue legged prawn : tôm càng xanh
_ Blood coackle : sò huy?t
C
_ Carp : cá chép
_ Catfish : cá trê
_ Clam : con trai , sò
_ Climbing perch : cá rô
_ Cod : cá tuy?t , cá moruy
_ Crab : cua
_ Crawfish / crayfish : tôm nu?c ng?t
_ Coral : tr?ng tôm hùm
_ Crucian carp : cá gi?c
_ Cuttlefish : m?c ?ng
_ Carp : cá chép
_ Cockle : sò
D
_ Dugong : cá nu?c ( thu?c b? l?n bi?n )
E
_ Eel : con luon
_ Eacargot : ?c
F
_ Fiddler carb : ba khía
_ Flounder : cá l?n bon
_ Flying fish : cá chu?n
_ Fresh – water crab : cua d?ng , cua nu?c ng?t
_ Fry (n) : cá h?i 2 nam , cá b?t
G
_ Goatfish : cá phèn
_ Goby : cá b?ng
_ Glupper : cá mú
_ Gourami : cá s?c
_ Gaper : con h?n
_ Grass carp : cá tr?m c?
H
_ Horse mackerel : cá ng?a
_ Hepatopancreas : g?ch cua
_ Hard shell crab : cua v? c?ng
_ Horse mussel : dòm
_ Hemibagrus : cá lang
J
_ Jellyfish : s?a
L
_ Lizardfish : cá m?i
_ Loach : cá ch?ch
_ Lobster : tôm hùm
_ Long – jawed anchovy : cá com
M
_ Mackerel : cá thu
_ Macropodus : cá lia thia
_ Meagre crab : cua nu?c
_ Milkfish : cá mang
_ Mullet : cá d?i
_ Mantis prawn : tôm tích
_ Mussel : trai , v?m , chem chép
O
_ Oyster : sò , hào
_ Octopus : b?ch tu?c
P
_ Pink salmon : cá h?i nh?
_ Praw : tôm he
_ Puffer : cá nóc
_ Pincers / claws : càng cua
_ Prawn : lo?i tôm l?n
R
_ Ray : cá du?i
_ Rock ( US ) / spiny lobster : tôm hùm có gai
_ Roe : tr?ng cá
S
_ Salmon : cá h?i
_ Sawfish : cá dao
_ Scad : cá n?c
_ Sea carb : cua bi?n
_ Shadder crab : cua b?y , cua d?
_ Soft shell carb : cua l?t
_ Swimming carb : gh?
_ Stand crab : gh? hoa
_ Stone crab : cua dá
_ Scallop : sò di?p
_ Snail : ?c huong
_ Scallop : th?t sò
_ Spuid : m?c ?ng
_ Shell fish : ?c
_ Shrimp : tôm
_ Slug : ?c sên
_ Snake – head : cá lóc , cá qu?
_ Snapper : cá h?ng
_ Sole : cá l?n bon
_ Spinny lobster : tôm r?ng
_ Squid legs : râu m?c
_ Sea – ox : cá moóc
_ Sea – pike : cá nhái
_ Sea poacher : cá con
_ Sea raven : cá b?ng bi?n
_ Sea anemone : h?i qùy
_ Sea – angel / sea – devil : cá du?i
_ Sea – barrow : b?c tr?ng cá du?i
_ Sea – bird : chim bi?n
_ Sea – calf : chó bi?n
_ Sea – chestnut / sea – hedgehog : nhím bi?n
_ Sea – cow : cá nu?c
_ Sea – cucumber : s?a bi?n , h?i sâm
_ Sea – ear : bào ngu
_ Sea – hog : cá heo
_ Sea – nettle : con s?a
T
_ Tilapia : cá rô phi
_ Tiny shrimp : tép
_ Tuna : cá thu
_ Tunny : cá ng?
_ Tentacle : râu ( m?c , b?ch tu?c )
_ Turtle : con rùa
_ Tiger prawn : tôm sú
Các lo?i th?t
A
_ Aasvogel : con kên kên , th?t kên kên
_ Accentor : th?t chim chích
_ Aery : ? chim ung
_ Albatross : chim h?i âu l?n
_ Alderney : 1 lo?i bò s?a
_ Alligator : cá s?u M?
_ Anaconda : con tran Nam M?
_Agouti : chu?t lang aguti
_ Aigrtte : cò b?ch
B
_ Beef ball : bò viên
_ Beff : th?t bò
_ Brisket : th?t ?c ( thu?ng là bò )
_ Beef tripe: Lá sách bò hay là Khan lông bò
_ Barbecue : l?n , bò , c ?u nu?ng ngoài tr?i
_ Barberque pork / char siu: th?t xá xíu
_ Barberque duck: v?t quay
_ Barberque rib / Barberque Sparerib: Su?n quay
_ Barnacle goose : 1 lo?i ng?ng tr?i
_ Biltong : lát th?t n?c hong gió phoi khô (? Nam Phi )
_ Bee – eater : chim tr?u
_ Bittern : con v?c
_ Black bird : chim sáo
_ Bird’s nest : y?n sào
C
_ Chicken : th?t gà
_ Chicken breasts : ?c gà
_ Chicken drumsticks : dùi gà
_ Chicken legs : chân gà
_ Chicken’s wings : cách gà
_ Cutlet : mi?ng th?t l?ng m?ng
_ Cock : gà tr?ng
_ Cock capon : gà tr?ng thi?n
_ Coch one de lait : heo s?a quay
_ Cow : bò cái , bò nói chung
_ Cold cuts ( US ) : th?t ngu?i
_ Chinese sausage / Lap cheoung: l?p xu?ng
D
_ Deer : con nai , th?t nai
_ Duck : con v?t , th?t v?t
_ Dog meat : th?t chó
F
_ Fillet : th?t lung
_ Fish ball : cá viên
G
_ Ground meat : th?t xay
_ Goose / gesso : th?t ng?ng
_ Goat : th?t dê
H
_ Ham : th?t dùi ( heo )
_ Heart : tim
_ Hawk : di?u hâu
K
_ Kidney : th?n
L
_ Lamb : th?t c?u
_ Leg of lamb : dùi c?u
_ Lard : m? heo
_ Liver : gan
M
_ Mutton : th?t tr?u
_ Meat ball : th?t viên
P
_ Pigion : th?t b? câu
_ Pigskin : da heo
_ Pig’s legs : giò heo
_ Pig’s tripe : bao t? heo
_ Pork : th?t heo
_ Pork fat : m? heo
_ Pork side : th?t ba r?i , ba ch?
_ Pork chops : su?n heo
_ Pig hog : heo thi?n , heo th?t
R
_ Ribs : su?n ( heo , bò)
_ Roast pork: th?t heo quay
_ Rabbits : th?t th?
S
_ Sausage : l?p xu?ng
_ Sirloin : th?t lung
_ Spareribs : xuong su?n
_ Steak : th?t bíp_ t?t
_ Spuab : b? câu ra ràng
_ Suckling pig : heo s?a
T
_ Tenderloin : th?t philê ( bò , heo )
_ Turkey : gà Tây
_ Turtle- dove : cu d?t
V
_ Veal : th?t bê
_ Venison : th?t nai
Q
_ Quai : chim cút
W
_ Wild boar : heo r?ng
_ White meat : th?t tr?ng
O
_ Ox : bò th?t
Cách n?u an
A
B
_ Bain_marie : dun cách th?y
_ Bake : nu?ng (lò)
_ Broil : nu?ng v?
_ Barbecue : nu?ng ngoài tr?i
_ Boil : n?u , lu?c ( 100oC)
_ Blanch : tr?n , tr?ng
_ Blend / smooth : tr?n ( nhuy?n )
C
_ Carve : kh?c
_ Chop : ch?t ,b?m
_ Chop up : bam nh? hon
_ Coat : ph?t ( bo.. ) l?p ngoài
_ Cube : th?t hình vuông , c?t quân c?
_ Chargrill / charbroi ( US ) : nu?ng than
_ Cut : c?t , xén , thái
_ Cut in half : c?t làm 2
_ Cut into : c?t thành
_ Cut in quarters : c?t làm ¼
_ Cover : bao b?c
_ Crush : tán , nghi?n nát
_ Constantly : khu?y thu?ng xuyên
D
_ Deep fry : chiên nhi?u d?u , chiên ng?p d?u
_ Deplume : nh? lông ( gà , v?t .. )
_ Dice : th?t hình vuông , c?t gi?ng h?t l?u
_ Defrost : rã dông
_ Drop : th?
_ De_ : kh? , lo?i b?
_ Debore : rút xuong
_ Devein : l?y ch? tôm
F
_ Fry : chiên
_ Fritters : b?c b?t d? chiên
_ Fillet : d?c 2 bên
_ Fill : làm d?y
_ Full : d?y
_ Farici ( Fr ) : nh?i
_ Fluffy : x?i ( com )
G
_ Grate : mài ra b?t
_ Grill / broil ( US ) : nu?ng v?
_ Grind : xay
_ Grate : n?o
L
_ Line : lót trên dia
M
_ Mash : nghi?n
_ Mince : b?m
_ Marinate : ngâm , u?p gia v?
_ Mix : tr?n ( không nhuy?n )
H
_ Hash : x?t th?t ra t?ng mi?nh nh?
_ Heat : dun nóng
_ Heat up : hâm
_ Hollow out : khoét
P
_ Pan_fry : chiên áp ch?o , chiên ít m?
_ Parboil : ch?n
_ Paste : tr?n b?t v?i nu?c
_ Peel : l?t v?
_ Pluck : nh? lông
_ Pressure cook : n?u b?ng n?i áp su?t
_ Prick holes : xam l?
_ Pack : d?p
_ Prepare : chu?n b?
_ Piece : t? , t?m , viên , c?c , m?nh
_ Press : ép , ?n , nh?n
_ Pestle : giã , tán , nghi?n
_ Partly boil : lu?c so
_ Pound : giã (nhuy?n)
R
_ Roast : quay , nu?ng
_ Render : th?ng m?
_ Remove from heat : nh?c xu?ng
S
_ Saute : chiên áp ch?o , chiên ít m?
_ Shred : x?t v?n , xé v?n
_ Simmer : n?u l?a riu riu ( du?i 100oC)
_ Slice : x?t lát m?ng
_ Smoke : hun khói
_ Soak : nhúng u?t , ngâm
_ Sprinkle : r?c (h?t tiêu) , ru?i (nu?c s?t)
_ Steam : chung h?p
_ Stew : h?m
_ Stir_fry : xào
_ Scald : tr?ng nu?c sôi
_ Shelled : l?t v? , bóc v?
_ Strips : lát dài
_ Shred : thái ch? , s?i , xé
_ Shave : c?o , bào
_ Seal : dán kín
_ Spoon : múc (canh vào chén)
_ Stuff : nh?n (nh?i)
_ Stirand mix well : tr?n ki và d?u
_ Strain : lu?c , l?c
_ Separate : chia c?t , tách r?i
_ Split / stem / stalk : ch? , tu?c
_ Scrape : c?o
_ Skewer : xiên
_ Shove : d?y
_ Shake : l?c
T
_ Toast : nu?ng (bánh mì)
_ Trim : t?a cho g?n
_ Tear : xé (nói chung)
_ Toss : tung lên , d?o lên
_ Think : d?c , dày
W
_ Wash the rice : vo g?o
_ Wrap : gói
Mùi v?
A
_ Aromatic : thom ngon
_ Acerbity : v? chua
_ Acrid : chát
B
_ Bitter : d?ng
_ Bittersweet : v?a ng?t v?a d?ng
C
_ Cool : ngu?i
D
_ Delicious : ngon mi?n
_ Dry : khô
G
_ Gingery : cay , có g?ng
H
_ Hot : nóng , cay
M
_ Mild : d?u , không g?t
O
_ Oily : có d?u , m? nhi?u
P
_ Peppery : cay , có tiêu
_ Piquant : hoi cay
S
_ Salty : m?n
_ Sour : chua
_ Spiaf : cay
_ Stale : l?t l?o , vô v?
_ Sweet : ng?t
T
_ Tasty : ngon mi?ng , d?m dà
_ Tender : m?m ( th?t )
_ Tough : dai (th?t)

*** b? sung ***
– White pompret : cá chim tr?ng
– Black pompret : cá chim den
– Sole : cá vãnh
– Tongue sole : cá lu?i trâu
– Flounder : cá ng?
– Grouper : cá mú bi?n
– Red snapper : cá h?ng
– Parrot fish : cá mó
– Spanish mackerel : cá thu
– Tuna : dây là danh t? nói v? cá ng? nói chung, và tùy theo lo?i có các tên riêng nhu sau :
+ Big eye tuna : cá ng? d?i duong m?t to
+ Yellow tail tuna : cá ng? d?i duong duôi vàng
+ Bonito : cá ng? s?c, cá ng? dua gang (Ph? bi?n ? VN)
+ Skipjack tuna : cá ng? tr?ng (PH? bi?n ? VN)
– Barramundi, sea bass : cá ch?m
– Threadfin : cá g?c
– Tassel fiah : cá chét
– Catfish :ch? các lo?i cá có râu nhu : cá ngát, cá bông lau, cá basa, cá trê, cá tra, cá d?a…
– Geant gourami : cá tai tu?ng
– Gourami : cá s?c
– Fresh water eel : con luon
– Fresh water spiny eel : cá ch?ch
– Sea eel : cá chình bi?n
– Sea cucumber : h?i sâm
– White shrimp : tôm th?
– Black tiger : tôm sú
– Tiger : tôm r?n, tôm hèo
– Pink : tôm chì
– Cat tiger : tôm s?c
– Sand shrimp : tôm b?c d?t
– Yellow shrimp : tôm b?c ngh?
– scampi : tôm càng
– Spiny lobster : tôm hùm
– Slipper lobster : tôm mu ni d?, tôm mu ni nhung
– Plat head lobster : tôm mu ni, tôm v?
– Mantis shrimp : tôm tích
– Crab roe : cua g?ch son (Cua tr?ng)
– Horse shoe crab : con sam
– Clam : con nghêu
– Cockle : sò huy?t
– Green Mussel : con v?m xanh
– Scallop : con sò di?p
– Snail : con ?c
– Cuttlefiah : m?c nang
– squid : m?c ?ng, m?c lá
– Octopus : b?ch tu?c, m?c túi
– Các t? chuyên môn trong ngành ch? bi?n th?y h?i s?n dông l?nh :
+ H.O.S.O : Tôm dông l?nh nguyên con
+ H.L.S.O : Tôm v?t d?u (B? d?u còn võ)
+ PD&PUD : tôm nõn, tôm th?t, tôm dã l?t võ dã l?y gân ho?c còn gân
+ Tail-on : tôm l?t võ còn ch?a duôi
+ Butterfly : tôm l?t võ x? bu?m
– Skinless : l?t b? da, không còn da
– Skin-on : còn da
– Boneless : dã b? xuong ho?c không còn xuong